Skriv ut sidanStart > Medlemssidor > Stadgar
Start > Medlemssidor > Stadgar

Stadgar för utskrift, klicka HÄR

Stadgar för Qnyppling MC

Antagna den 20/8 1997
Reviderade 20/8 1998, 27/4 2017, 5/4 2018, 10/2 2019, 28/2 2021, 13/2 2022.

 

§ 1 Målsättning

Qnyppling MC är en förening för kvinnliga motorcyklister. Ändamålet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas mc-intresse och verka för ökad kunskap inom området. Föreningen är ansluten till Sveriges Motorcyklister. Medlemmarna förväntas verka för sammanhållning och trivsel inom Qnyppling Mc.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap beviljas kvinna som uppfyller följande villkor:
Kör motorcykel regelbundet eller är passagerare till medlem i klubben. Om villkoren upphör, står medlem kvar verksamhetsåret ut.

Stödmedlem: Qnyppla utan aktiv mc åkande välkomnas fortsatt medlemskap som stödmedlem, betalar avgift likt övriga medlemmar. Bjuds in på aktiviteter och möten men kan inte väljas in i styrelsen.

Hedersmedlem: föreslås av styrelsen och utses på årsmötet. Titeln tilldelas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift och kan inte deltaga i styrelsearbetet.

VänQnyppla: tilldelas den vilken som på ett förtjänstfullt sätt verkat för eller bidragit till Qnypplings verksamhet. Ska vara en kvinna med motorcykelinnehav samt köra regelbundet.
Vid minst två tillfällen under innevarande år har hon bidragit till eller verkat för Qnypplings verksamhet. QMCs medlemmar föreslår till styrelsen som godkänner eller avslår. Nomineringen måste ge en tydlig bild av vad den nominerade gjort för Qnyppling. Minst 10 % av innevarande årets medlemmar ska ha deltagit i aktiviteten.
Medlemskapet gäller för nästkommande år, så även tillgång till föreningens Facebook-sida. Betalar ingen medlemsavgift, har ingen rösträtt och kan inte deltaga i styrelsearbetet.

§ 3 Medlemsavgift

Beslutas av årsmötet.

Medlemsavgiften kan, om behov finns, höjas under året. För att avgiften ska kunna höjas krävs majoritet av närvarande medlemmar på klubbmöte.

§ 4 Verksamhetsår

Omfattar ett kalenderår dvs. 1 januari- 31 december.

Betalning av medlemsavgift för ny medlem under tiden 1/1 - 30/9 gäller för innevarande år.

Medlemsavgift vilken betalats in för tiden 1/10 – 31/12 gäller även nästkommande år.

 

§ 5 Revision

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt lämna skriftlig revisionsberättelse med tillstyrkan eller avslag på styrelsens ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet fattas av årsmötet.

§ 6 Årsmöte och Kallelse

Årsmöte hålls inom 8 veckor efter verksamhetsårets slut. Kallelse sker via mejl 3 veckor före mötet. Förslag till stadgeändringar och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Dagordningen ska innehålla följande punkter:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Mötets behöriga utlysande
5. Val av 2 justeringskvinnor tillika rösträknare
6. Röstlängd

7. Verksamhetsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Styrelsens ansvarsfrihet
10. Eventuella stadgeändringar
11. Val av ordförande mandattid på 1 år
12. Ojämna år val av kassör och en ledamot.
Jämna år val av sekreterare och en ledamot. Mandattid på 2 år.
13. Val av en revisor, mandattid 2 år.
14. Val av en valberedare, mandattid 2 år (vartannat år= sammankallande)
15. Eventuella fyllnadsval

16. Eventuella motioner
17. Behörighet att teckna firma
18. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
19. Bemärkelser
20. Nästa klubbmöte
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande

§ 7 Rösträtt

Rösträtt har närvarande medlem på årsmötet. Stödmedlem har inte rösträtt.

§ 8 Klubbmöte

Klubbmöte hålls en gång per kvartal. Varje medlem har rätt att lämna in förslag till styrelsen för behandling eller ta upp dem direkt på klubbmötet.
Vid beslut går det förslag igenom som fått flest röster.

 

§ 9 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och 2 övriga ledamöter. Solidariskt ansvar vilar på hela styrelsen.

Styrelsens uppgift:
Representera klubben utåt.
Övervaka, känna till samt efterleva stadgarna.
Förbereda ärenden till klubbmöten samt vid behov fördela uppgifter inom klubben.

Arbetsåret omfattar tiden mellan 2 årsmöten.
Är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade till sammanträde och minst 3 närvarande.

§ 10 Stadgeändring

Ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte med majoritet av närvarande medlemmar.

§ 11 Upplösning

Beslut om att föreningen ska upplösas kan tas på två, efter varandra, klubbmöten eller årsmöten. Majoritetsbeslut gäller. Minst två kalendermånader ska förflyta mellan respektive möte.

Medlemmarna ska kallas senast 3 veckor före respektive möte.

Kallelsen till det andra mötet ska innehålla förslag om fördelning av klubbens tillgångar samt styrelsens ansvarsfrihet.

smclogga.jpg

fblogo200x200.jpg

Copyright © 2008-2025 - Qnyppling MC - Östergötlands Qvinnliga MC-klubb

WDS CMS admin »

webdesign by Webdesignskolan