Skriv ut sidanStart > Medlemssidor > Stadgar
Start > Medlemssidor > Stadgar

Stadgar för utskrift, klicka HÄR

Stadgar för Qnyppling MC

Antagna den 20/8 1997
Reviderade 20/8 1998, 27/4 2017, 5/4 2018, 10/2 2019, 28/2 2021, 13/2 2022, 18/2 2023. 

 


Verksamhetsidé

Qnyppling MC, QMC, organisationsnummer 802539-0934 i dessa stadgar kallad QMC, är en klubb ansluten till riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC. QMC är en på demokratisk grund byggd, allmännyttig ideell förening, är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla kvinnliga motorcyklister som är beredda att stödja såväl QMC som SMC-Riks stadgar.

Värdegrund

QMC är en organisation som är öppen för kvinnor oavsett, ålder, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning såväl psykiskt som fysiskt, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet och ingen särbehandling ska göras.

Andan inom QMC ska präglas av ömsesidig respekt, hänsyn och en positiv människosyn och ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

§ 1. Målsättning

QMC är en förening för kvinnliga motorcyklister. Ändamålet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas mc-intresse och verka för ökad kunskap inom området. Medlemmarna förväntas verka för sammanhållning och trivsel inom QMC.

§ 2. Medlemskap och villkor

Medlemskap beviljas kvinna som uppfyller följande villkor:

Kör motorcykel regelbundet eller är passagerare till medlem i klubben. Om villkoren upphör, står medlem kvar verksamhetsåret ut.

Stödmedlem: Qnyppla utan aktiv MC-åkande välkomnas fortsatt medlemskap som stödmedlem, betalar avgift likt övriga medlemmar, bjuds in till aktiviteter och möten. Kan inte väljas in i styrelsen.

Hedersmedlem: föreslås av medlem och utses på årsmötet. Förslaget ska inkomma till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet. Titeln tilldelas en Qnyppla, vilken på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift. Kan inte deltaga i styrelsearbetet.

2.1 Rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt att få information om QMC verksamhet. Medlem ska följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av QMC.

§ 3. Medlemsavgift

Beslutas av årsmötet. Medlemsavgift erläggs direkt till QMC och fastställs på årsmötet. För att avgiften ska kunna höjas krävs enkel majoritet av närvarande medlemmar på årsmötet. Betalning av medlemsavgift för ny medlem under tiden 1/1 - 30/9 gäller för innevarande år. Medlemsavgift vilken erlagts för tiden 1/10 – 31/12 gäller även nästkommande år. Medlemsavgift för befintliga medlemmar erläggs senast 31/1.

§ 4. Årsmöte och Kallelse

4.1 Tid och plats

Ordinarie årsmöte äger årligen rum senast 15 april vid en tidpunkt och plats som beslutas av styrelsen.

4.2 Kallelse

Kallelse ska ske senast fyra veckor före mötet genom anslag på QMC hemsida samt i den slutna Facebookgruppen.

4.3 Dagordningen ska innehålla följande punkter:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av protokollförare för mötet.
 4. Val av 2 justeringskvinnor, tillika rösträknare, att jämte ordföranden och protokollförare justera mötets protokoll.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 9. Föredragning och fastställande av resultat-och balansräkning samt beslut om disposition av över – eller underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Föredragning av revisorernas berättelse.
 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val av ordförande mandattid på 1 år
 13. Val av övriga styrelsemedlemmar

     Udda år val av kassör och en ledamot. Mandattid 2 år.

     Jämna år val av sekreterare och en ledamot. Mandattid på 2 år.

     Eventuella fyllnadsval.

 1. Val av två revisorer, varav en sammankallande, mandattid 1 år.
 2. Val av två valberedare, varav en sammankallande, mandattid 1 år
 3. Eventuella fyllnadsval
 4. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av QMC-medlemmar.
 5. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 6. Bemärkelser
 7. Övriga frågor. Inga för QMC bindande beslut kan fattas under denna punkt.
 8. Mötets avslutande

§ 5. Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller på begäran av revisor. Begäran från revisor ska ske skriftligen med angivande av skäl. Kallelse inklusive dagordning till extra årsmöte ska ske senast två veckor före mötet genom meddelande på QMC hemsida samt i den slutna Facebookgruppen.
Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i annonserad dagordning.

§ 6. Motioner, förslag

Förslag till årsmötet ska, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före mötet. Samtliga medlemmar, hedersmedlemmar och stödmedlemmar som tillhör QMC har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet.

§ 7. Rösträtt, röstning

Rösträtt äger närvarande medlem samt hedersmedlem på årsmötet. Stödmedlem äger inte rösträtt.

Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden, om medlemskap finns, utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordföranden inte är medlem. Om medlem begär det ska sluten omröstning hållas vid omröstning i person- och/eller förtroendefrågor. Till protokollförare för årsmötet kan endast medlem väljas.

Vid personval är beslut omedelbart justerat

§ 8. Valberedning

Valberedning väljs av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den ska bestå av minst två medlemmar. Årsmötet beslutar om sammankallande. Ledamot som är sammankallande har utslagsröst. Valberedningen har rätt att närvara vid QMC möten och övriga aktiviteter.

§ 9. Styrelsens uppgifter

 9.1 Sammansättning, mandatperioder

Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Ordföranden väljs för ett år. Ledamöter väljs för en tid av två år. Jämna år väljs sekreterare samt en ledamot och udda år väljs kassör samt en ledamot. I den mån så behövs för att uppnå den föreskrivna valordningen s.k. fyllnadsval, ska, oavsett vad som stadgas om mandatperiodens längd, val ske för kortare tid än två år.

9.2 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande vid styrelsemöte. Ledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

9.3 Ansvar

Styrelsen handhar QMC verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt årsmötesbeslut och är solidariskt ansvariga inför årsmötet. Styrelsen ska representera QMC utåt. Styrelsen ansvarar för att upprätta verksamhetsberättelse och bokslut för det gånga året till årsmötet.

Styrelsen ska även ansvara för att informera medlemmarna i QMC ex vis delge protokoll.  

9.4 Arbetsformer

Styrelsens arbete leds av ordföranden, som också är sammankallande. Styrelsen sammanträder vid behov.

Det första mötet, det konstituerandemötet under arbetsåret ska hållas inom två veckor efter årsmötet. Vid det konstituerande mötet ska styrelsen besluta om vem/vilka som ska teckna firman samt övriga funktioner och utse huvudansvariga för olika delar av QMC verksamhet. Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Styrelsen ansvarar för att utfärda direktiv och instruktioner för dessa. Valberedning och revisorer ska hållas underrättade

§ 10. Räkenskaper och förvaltning

10.1 Firmateckning

Behörighet att teckna firma utses och beslutas på ett konstituerande styrelsemöte.

10.2 Verksamhets och räkenskapsår

QMC verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december.

10.3 Medlemsregister

Vid erlagd medlemsavgift registrerar styrelsen medlem i medlemsregistret.

10.4 Egen kommersiell verksamhet

QMC får ej bedriva skattepliktig kommersiell verksamhet.

§ 11. Protokoll

Protokoll ska föras vid samtliga möten. Protokoll ska vara undertecknat av vald protokollförare och justerat av mötesordförande.

Protokoll vid årsmöte eller extra årsmöte ska dessutom justeras av valda justeringspersoner. Protokoll ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre månader efter mötet.

§ 12. Revision

12.1 Val av revisorer

För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer för tiden fram till nästa årsmöte. Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt lämna skriftlig revisionsberättelse med tillstyrkan eller avslag på styrelsens ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet fattas av årsmötet.Valbar till post som revisor är även icke medlem 

12.2 Tidpunkt för granskning

QMC räkenskaper, kassa och handlingar ska hållas tillgängliga för granskning av revisorerna närhelst de så begär.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet och ska, efter verkställd revision tillsammans med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 13. Klubbmöte

Klubbmöte hålls minst två gånger per år. Varje medlem har rätt att lämna in förslag till styrelsen för behandling eller ta upp dem direkt på klubbmötet.

Vid beslut går det förslag igenom som fått flest röster, enkel majoritet.

§ 14.Stadgeändring

Ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte med kvalificerad majoritet av närvarande medlemmar.

Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.

§ 15. Upplösning

Beslut om att QMC ska upplösas kan tas på två, efter varandra, klubbmöten eller årsmöten. Kvalificerat majoritetsbeslut gäller. Minst två kalendermånader ska förflyta mellan respektive möte.

Medlemmarna ska kallas senast tre veckor före respektive möte.

Kallelsen till det andra mötet ska innehålla förslag om fördelning av QMC tillgångar samt styrelsens ansvarsfrihet.

 

smclogga.jpg

fblogo200x200.jpg

Copyright © 2008-2025 - Qnyppling MC - Östergötlands Qvinnliga MC-klubb

WDS CMS admin »

webdesign by Webdesignskolan